תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר ‘פריזמה’ (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י עמותת גנ”ת – גוף, נפש, תודעה (ע”ר 580574945)  (להלן: “הנהלת האתר” או “העמותה”).  האתר משמש כאתר תוכן אשר מציע (בין היתר) למכירה קורסים מקוונים ומוצרים שונים (להלן: “המוצרים”).

 1. כללי

א. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.

ב. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

ג. העמותה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.

ד. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן
הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

ה. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

ו. העמותה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות, והעמותה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

ז. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

ח. טעות סופר לא תחייב את העמותה.

ט. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

י. כל המידע באתר הינו רכושה של העמותה ואין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, ו/או הקורסים המקוונים, ו/או המוצרים, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

יא. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי העמותה הוא המועד הקובע לכל דבר.

 

 1. הרשמה לאתר

א. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.

ב. כל אדם, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).

ג. הרישום לאתר הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש. 

ד. בעת הרישום באתר, על המזמין להזין שם משתמש וסיסמה וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמה, ישלח קישור לאיפוס סיסמה לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.

ה. בעתיד, אם וכאשר, יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר. פרטי כרטיס אשראי אינם נשמרים במאגר המידע של העמותה.

ו. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון המצוי באתר.

ז. קבלת עלון מידע תקופתי (ניוזלטר) מהעמותה אפשרית בתנאי שהמזמין יבחר באפשרות זו בעת ההרשמה.

ח. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

ט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
 2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
 3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
 4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
 5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

 1. רכישת מוצרים באתר

א. רכישת המוצרים – רכישת קורס מקוון ו/או רכישת מוצרים – תתבצע באמצעות טופס הזמנה באתר.  בעת ההזמנה יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, וכתובת פיזית כולל שם יישוב, רחוב, מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. קיימת חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.

ב. תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.

ג. ברכישת קורס מקוון המיועד לקהל מורים או מטפלים יש להזין בנוסף למפורט בסעיף למעלה את התפקיד ואת שם המוסד החינוכי בו המזמין מלמד או מטפל. קיימת חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.

ד. למען הסר ספק רכישת קורס מקוון כוללת רכישת מוצרים נלווים.

ה. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.

ו. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.

ז. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

ח. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.

ט. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: ”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר וישלח אישור סופי של ההזמנה. חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי העמותה והאתר.

י. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

יא. מובהר ומוסכם, כי רכישת קורס תתבצע רק לאחר רישום הכולל הזנת פרטים אישיים וקבלת שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש הוא אישי ואסור בהעברה. בהרשמה לקורס, הנרשם מתחייב/ת כי חשבונך הוא אישי וכי לא תאפשר/י גישה אל הקורס ותכניו לכל גורם אחר. מובהר, כי לא ניתן להתחבר לקורס ממספר מחשבים/ כתובות IP שונות .

יב. הקורס יהיה זמין למשתמש למשך שישה חודשים מיום הרישום.

 

 1. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

א. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי באמצעות מערכת סליקה חיצונית כדוגמת ‘משולם’, או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת  פייפ א- (WWW.PAYPAL.COM) וכל שירות דומה כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

ב. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות פייפ אל, העמותה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור פייפ אל. השימוש וקבלת האישור פייפ אל כפופים לתנאי השימוש של אתר פייפ א.

ג. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

ד. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

ה. במידה והעסקה אושרה, תישלח על ידי חברת הסליקה או פייפ  או כל ארנק אלקטרוני אחר, הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.

ו. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון פייפ אל או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מחברת האשראי ו/או פייפ א או כל אמצעי תשלום אחר על סירוב התשלום. הודעה כזו מהווה ביטול עסקה.

ז. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

ח. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון פייפ אל  או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.

ט. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

 

 1. אספקת המוצרים

א. אספקת המוצר ע”י האתר תעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון פייפ אל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.

ב. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.

ג. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות מיום קליטת ההזמנה ואישורה ובתוך 7 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח ועד 10 ימי עסקים במשלוח לנקודות חלוקה.  זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

ד. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.

ה. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.

ו. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים ולפיכך אין האתר ו/או העמותה אחראים לעיכובים באספקה במסגרת דואר ישראל.

ז. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח.

ח. דמי המשלוח יגבו בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, ויושתו על המזמין, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.

ט. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון פייפ אל. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.

י. הנהלת האתר לא יהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:

 1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
 2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או העמותה.
 • מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

יא. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

יב. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 

 1. ביטול רכישה מצד המזמין

א. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

 1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל
  info@ganat-prisma.or
  g
 2. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ו/או במקרה בו הודפסו מוצרים במיוחד לבקשת המזמין.
 3. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית.
 • לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
 • ניתן לבטל כל רכישה אם טרם יצא המשלוח. לאחר שליחת המוצר אל כתובת השולח יחולו התנאים הבאים:
  ברכישת חוברות לתלמיד או מניפות זיהוי לא תתאפשר החזרת המוצר לאחר שליחתו.
  ברכישת ערכת פעילות ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לכתובת info@ganat-prisma.org. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהנהלת האתר המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על המזמין. החזרת המוצר תיעשה, כאמור, כשהוא באריזתו המקורית בצירוף הקבלה המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
 1. יובהר, כי הקורסים המקוונים באתר בנויים במבנה א-סינכרוני. 48 לאחר סיום תהליך הרישום והתשלום, תינתן גישה לתכני הקורס. אפשרות ביטול רישום תינתן רק במהלך 48 שעות אלו. עם קבלת הגישה לתכני הקורס, לא יתאפשר ביטול רישום או רכישה של הקורס ו/או קבלת החזר כספי כלשהו.

 

 1. ביטול רכישה מצד העמותה

א. העמותה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

ב. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והעמותה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

ג. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

ד. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 1. זכויות יוצרים

א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים במוצרים ו/או בכל הקשור אליהם, הנם רכושם של העמותה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

ב. זכויות אלה חלות בין השאר על התוכן והנתונים באתר, לרבות מודל העבודה, התפיסה, הקורסים, רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

ג. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.ganat-prisma.org) של האתר, סימני המסחר ‘מכניסים את הגוף לכיתה’ (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של עמותת גנ”ת – גוף, נפש, תודעה – ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

ד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של העמותה.

 1. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

 

 1. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה למזמין ו/או למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

11.מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, במוצרים ובקורסים הם בבעלות עמותת גנ”ת בלבד, או בבעלות צד שלישי שמוטמע באתר כקישור לאתר המקור (יוטיוב), בכללם גם קבצים להורדה על ידי משתמשי הקורסים. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר, להציג, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, לשנות, לעבד, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מתכני האתר והקורסים, בלא קבלת הסכמתה בכתב של עמותת גנ”ת.

 1. בנוסף לאמור לעיל, חלקם של הקורסים המקוונים מכילים קבצים להורדה שנועדו לשימוש משתמשים רשומים בלבד, אין לשנות את הקבצים, להעתיק, לעבד, למחוק את פרטי היוצרים וסמליו, כל הכללים בסעיף הקודם חלים גם על קבצים להורדה.
 2. משתמש באתר הסבור כי מופיע בו חומר שאין להציגו מכל סיבה שהיא, מתבקש לפנות לאתר באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת info@ganat-prisma.org והחומר יוסר ככל שפנייתו תמצא מוצדקת.
 3. אחריות

א. העמותה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש והפעלת  המוצרים שלא על פי הוראות והנחיות העמותה.

ב. העמותה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי העמותה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

ג. העמותה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר.

ד. בכל מקרה העמותה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

ה. העמותה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש שגוי במוצר ו/או בניגוד להנחיות ו/או ההוראות, לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נפסק כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה של החברה.

ו. מובהר בזאת, כי התכנים המופיעים בקורסים ובמוצרים אינם טיפוליים או אבחוניים, אין בקורסי ההכשרה הסמכה טיפולית מכל סוג שהוא, ואין להשתמש בהם לצורכי טיפול. המידע והכלים המופיעים בקורס מאפשרים התבוננות והתמודדות חדשה, דרך הגוף, באתגרי היום-יום ואינם תחליפים לטיפול על ידי אנשי מקצוע.

 1. סודיות ופרטיות

א. פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של העמותה.

ב. העמותה לא תעביר את פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

ג. העמותה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין. תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך מתבצע באמצעות הפנייה ישירה לספקי השירות כדוגמת חברת ‘משולם’, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של העמותה.

ד. למרות האמור לעיל, העמותה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעמותה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי העמותה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי העמותה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

ה. העמותה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ו. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של העמותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור כיאות בידי העמותה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה.

ז. העמותה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

ח. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של העמותה ו/או הנובעים מכח עליון, העמותה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין אם פרטי המזמין כאמור  יאבדו או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ט. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר או במקרה בו משתמש באתר סבור כי מופיע בו חומר שאין להציגו מכל סיבה שהיא, ניתן לפנות אל נציגי העמותה באמצעות פניה טלפונית או כתובה למספר
972-52-5026668+  ו/או לדואר אלקטרוני info@ganat-prisma.org

 1. דין ושיפוט

א. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

ב. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) ירושלים הסמכות הבלעדית לדון בה.